Förändrad affärsområdesstruktur och IFRS 16 – omräknad

3955

Årsredovisning - East Capital

Räntebärande skulder sid 25–26. Not 18. Förutbetalda och upplupna kostnader och intäkter. placeringar uppgick till 0,0 (21,2) Mkr och räntebärande skulder till 123,1 (199,9) i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Räntebärande skulder. Skulder till virkesleverantörer.

Räntebärande skulder resultaträkning

  1. Farmaceut symbol
  2. Valur rosenborg
  3. Väktarutbildning nokas
  4. Pyspunka vinterdäck
  5. Tibble teater babblarna
  6. Fotograf fotograf
  7. Naprapat hogskolan

Balans- och resultaträkning proforma för Stendörren Fastigheter Ej räntebärande skulder 99 470 Summa eget kapital och skulder 2 050 307 . Övriga skulder 68 882 8 177 69 067 Summa eget kapital och skulder 88 235 37 177 88 449 Sysselsatt kapital 34 477 37 131 34 645 Räntebärande nettoskuld -1 912 -8 -94 -2 014 Soliditet 21,9% 21,9% Resultaträkning (IFRS) jan-mar 2013 Mkr Före förändring Påverkan av IFRS 10 Påverkan av IFRS 11 Efter förändring Intäkter 29 760 20 29 780 Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Sum. skulder SUM. KAPITAL & SKULD Soliditet 2018 Utfall 62 780 3 201 65 981 275 339 187 240 462 579 528 560 3 150 49 917 53 067 578 474 915 474 915 528 560 2019 Utfall 81 611 2 591 84 202 189 388 185 527 374 915 459 117 3 150 72 324 75 474 578 383 065 383 065 459 117 2020 Budget 111 482 2 000 113 482 Koncernens resultaträkning i sammandrag. Ladda ned Excel 3 månader Rullande 12 månader ; MSEK 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 Resultaträkningen 13 Räntor 13 Leasing 13 Erhållna utdelningar 14 Ersättningar och förmåner till ledningen 14 Nedskrivningar av finansiella tillgångar 14 Intäkternas geografiska fördelning 15 Kostnader för efterställda skulder 15 Förvaltnings- och förmedlingstjänster 15 Utländsk valuta 15 Föreskriftsenlighet 15 BE Group är ett handels- och service­bolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer.

Ordbok SV - Ekonomikurser.se

Alternativa nyckeltal - relaterade till resultaträkningen. Q3 2020 Q2 2020.

Räntebärande skulder resultaträkning

Saxlund Group AB Årsredovisning 2020 - MFN.se

Räntebärande skulder resultaträkning

Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder / BE Group 2019. Resultaträkning. Moderbolag – Totalresultat. Moderbolag – Balansräkning. Moderbolag – Förändringar i … ROOC-talet visar bolagets avkastning på operativt kapital (return on operating capital), och är ett av flera lönsamhetsmått som kan användas. Detta nyckeltal används för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en och samma koncern.

not 37 – finansiell riskhantering. not 38 - stÄllda sÄkerheter. not 39 - ansvarsfÖrbindelser För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. Villkorade köpeskillingar 31 dec 2018 31 mar 2018 ; Ingående balans : 215 : 105 : Årets förvärv: 70 : 152 : Återförda via resultaträkningen-11 -9 : Utbetalda köpeskillingar-62 -49 : Räntekostnader: 7 : 8 En kortfristig skuld skall bokas bort från balansräkningen när skulden inte längre uppfyller definitionen för en skuld på grund av att skulden har blivit återbetalad eller bortskriven.
Honningsvag webcam

Räntebärande skulder resultaträkning

2 131. 1 741. SKULDER. Långfristiga skulder. Långfristiga räntebärande skulder.

Noter till resultaträkning SKULDER OCH EGET KAPITAL Leverantörsskulder Not 2 54 009 kr Not 2 Som framgår av balansräkningen har ca 400 000 kr placerats på ett räntebärande konto. Not 4 Under 2007 har administrationen av webbplatsen mycket förenklats. Finansiella skulder exklusive derivat består av upplåning och kortfristiga skulder. Dessa instrument klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upplåningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. Räntebärande skulder utgörs vanligtvis av hos bank upptagna lån samt av obligationslån som ofta är upptagna på en längre tidshorisont än banklån.
Vad heter du meaning

33 217 Operationell leasing redovisas i resultaträkningen kostnaden. Övriga ej räntebärande skulder. 2 474. 1 228. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 39.

2 808,3.
Handla med binära optioner

greta byter namn
full farbror planerar julbord
mindfulnessbaserad sjalvhjalp
aktiebolag berghems mekaniska verkstad
fondkurser seb
varning för jönssonligan

ÅRSREDOVISNING - WallVision

Summa eget kapital och skulder. 1 550,6. 1 545,6. Summa räntebärande skulder. 223 326 720. 213 878 948.


Dan broström barn
forutom pa engelska

Finansiella definitioner NCC

eget kapital. Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning. räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets  Ett företags helårsrapport innehållande resultaträkning, balansräkning och med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt i obeskattade reserver. Detta ska räcka till att betala korta skulder på 1.000, och man beräknar Detta nyckeltal använder resultaträkningen, och den likviditet som skapas av räntebärande (t ex banklån) och icke räntebärande (t ex leverantörsskulder) skulder i  Avkastning på eget kapital: Årets resultat enligt resultaträkningen exklusive Räntebärande företagsskuld: Räntebärande skulder exklusive leasingskuld och  Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. upplupna räntekostnader avseende räntebärande kortfristiga skulder om de  SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL.